مناقصه خرید خدمات خودروبر


تاریخ شروع مناقصه 2021/01/09
تاریخ پایان مناقصه 2021/01/30

مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا در نظر دارد ،  ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدرو ﺑﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از طریق مناقصه انجام نماید. جهت دریافت اسناد مناقصه به لینک زیر مراجعه نمایید:

دریافت اسناد مناقصه(کلیک کنید)