مناقصه خرید تعداد 4 کپسول مخلوط گازی کالیبراسیون


تاریخ شروع مناقصه 2021/01/09
تاریخ پایان مناقصه 2021/01/27

مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا در نظر دارد ،  خرید تعداد 4 کپسول مخلوط گازی کالیبراسیون را از طریق مناقصه انجام نماید. جهت دریافت اسناد مناقصه به لینک زیر مراجعه شود:

دریافت اسناد مناقصه(کلیک کنید)