اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰي

اﻣﻜﺎن  ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖﻗﻄﻌﺎت در ﻓﺎزﻫﺎي مختلف طراحی ، در قالبهای داﺋﻢ

ﻣﺸﺎوره ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ اي   ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖﻣﻄﻠﻮب  و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي داﺋﻢ با نرم افزار Auto Form

طراحی قالب های دائم  DIE LYOUTE

 

ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﻣﻮﻗﺖ Sheet Metal

طراحی قالبهای موقت (چدنی و soft)  با در نظر گرفتن کاهش مراحل تولیدی

سطح سازی قالب برای تولید Prototype

بهینه سازی سطح قالبهای موقت با استفاده از نرم افزارهای تحلیل

تهیه فایل های ماشینکاری 3 و 5 محوری برای قالبهای موقت

ساخت قطعات Sheet Metal

ساخت مدل

ماشینکاری

پرسکاری و نمونه سازی قطعات فلزی

 

طراحی قالب های قطعات پلیمری

ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﺎﻟﺐ  ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻠﻴﻤﺮي

ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﻪ Simulation

ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎري CAM  Processing

 

ساخت قطعات پلیمری

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل و ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي  Vacuum  Casting

ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎري

 

طراحی و ساخت Scale Model

ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ داﺧﻠﻲ و  ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺧﻮدرو

ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎري

 

مهندسی فرآیند تولید

اﻣﻜﺎﻧﺴﻨﺠﻲ ﻣﻮﻧﺘﺎژ

ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻮﻧﺘﺎ ژ ﺧﻮدرو Virtual Proccess

Vehicle Prototyping

 

طراحی و ساخت ابزارهای کنترلی و مونتاژی

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ

Prototyping Assembly Fixture

Design &  Manufacturing of  Cube Fixture